Polityka prywatności

Polityka prywatnoÅ›ci opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonujÄ…cego pod adresem url: https://chtube.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Chtube.pl Chtube.pl
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: mailbox@chtube.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Prowadzenie systemu ogÅ‚oszeÅ„ drobnych
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • WyÅ›wietlanie ogÅ‚oszeÅ„ użytkowników
  • ObsÅ‚uga zapytaÅ„ przez formularz
  • Realizacja zamówionych usÅ‚ug
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostajÄ… wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urzÄ…dzeniach koÅ„cowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. HasÅ‚a użytkowników sÄ… przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashujÄ…ca dziaÅ‚a jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej dziaÅ‚ania, co stanowi obecnie wspóÅ‚czesny standard w zakresie przechowywania haseÅ‚ użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególnoÅ›ci oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeÅ›li bÄ™dzie to niezbÄ™dne do wykonania zawartej z TobÄ… umowy lub do zrealizowania obowiÄ…zków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • operatorzy pÅ‚atnoÅ›ci
  • operatorzy systemu komentarzy
  • upoważnieni pracownicy i wspóÅ‚pracownicy, którzy korzystajÄ… z danych w celu realizacji celu dziaÅ‚ania strony
  • firmy, Å›wiadczÄ…ce usÅ‚ugi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostÄ™pu do danych osobowych Ciebie dotyczÄ…cych,
  • ich sprostowania,
  • usuniÄ™cia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. PrzysÅ‚uguje Ci prawo do zÅ‚ożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie bÄ™dzie mogÅ‚o być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzÄ™dnych wobec Ciebie interesów, praw i wolnoÅ›ci, w szczególnoÅ›ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeÅ„.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie sÄ… przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyÅ‚amy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informacjÄ™ uÅ‚atwiajÄ…cÄ… powiÄ…zanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypeÅ‚niajÄ…cego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia siÄ™ wewnÄ…trz adresu url strony zawierajÄ…cej formularz.
 4. Dane podane w formularzu sÄ… przetwarzane w celu wynikajÄ…cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsÅ‚ugi zgÅ‚oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usÅ‚ug itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on sÅ‚uży.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogÄ… podlegać logowaniu. Dane te sÄ… wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizÄ™ statystycznÄ… ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibÄ… w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usÅ‚ugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. UsÅ‚uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamowÄ… Google użytkownik może przeglÄ…dać i edytować informacje wynikajÄ…ce z plików cookies przy pomocy narzÄ™dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiÄ… dane informatyczne, w szczególnoÅ›ci pliki tekstowe, które przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone sÄ… do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierajÄ… nazwÄ™ strony internetowej, z której pochodzÄ…, czas przechowywania ich na urzÄ…dzeniu koÅ„cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziÄ™ki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasÅ‚a;
  2. realizacji celów okreÅ›lonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane sÄ… dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „staÅ‚e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” sÄ… plikami tymczasowymi, które przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyÅ‚Ä…czenia oprogramowania (przeglÄ…darki internetowej). „StaÅ‚e” pliki cookies przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika przez czas okreÅ›lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuniÄ™cia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglÄ…dania stron internetowych (przeglÄ…darka internetowa) zazwyczaj domyÅ›lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogÄ… dokonać zmiany ustawieÅ„ w tym zakresie. PrzeglÄ…darka internetowa umożliwia usuniÄ™cie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies SzczegóÅ‚owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglÄ…darki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogÄ… wpÅ‚ynąć na niektóre funkcjonalnoÅ›ci dostÄ™pne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogÄ… być również przez wspóÅ‚pracujÄ…ce z operatorem Serwisu podmioty, w szczególnoÅ›ci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibÄ… w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibÄ… w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibÄ… w USA).

9. ZarzÄ…dzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodÄ™?

 1. JeÅ›li użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglÄ…darki. Zastrzegamy, że wyÅ‚Ä…czenie obsÅ‚ugi plików cookies niezbÄ™dnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeÅ„stwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarzÄ…dzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglÄ…darkÄ™ internetowÄ…, której używasz i postÄ™puj zgodnie z instrukcjami:

  UrzÄ…dzenia mobilne:

http://webh.pl/?promo=21094